Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Regulamin ogólny

Regulamin ogólny

REGULAMIN OGÓLNY SERWISU PROFSA.PL

 

Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu Profsa.pl znajdująclego się pod adresem https://profsa.pl/ (zwanym dalej „Serwisem”), musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług Profsa udostępnia wszystkim bezpłatnie przed zawarciem umowy (w Serwisie), a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie może on korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

 

Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje wcześniej niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane i świadczone są przez Somnium Digital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, przy ul. Leszczyńskich 3 lok. 3, 64-100 Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000740553, NIP: 6972350624, REGON: 380758627, kapitał zakładowy: 95 000,00 zł (zwana dalej „Profsa”).

 

Serwis ma na celu umożliwić osobom zainteresowanym kontakt z Ekspertami z zakresu różnych dziedzin biznesu za pośrednictwem video rozmowy, jak również umożliwienie innego dostępu do wiedzy tych ekspertów, poprzez odpowiednie funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Serwisu.

 

Znaczenie pozostałych pojęć używanych w Regulaminie:

 

Cennik zestawienie przedstawiające wysokość Opłat poszczególnych Ekspertów i ich zakres przedmiotowy; Cennik każdego Eksperta udostępniany jest w Serwisie, w Profilu Eksperta
Ekspert Użytkownik posiadający fachową wiedzę na temat danej dziedziny biznesu oraz posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do dzielenia się tą wiedzą; Ekspert tworzy Konto w tym celu oraz w ramach wykonywania swojej działalności zawodowej lub gospodarczej
Kalendarz funkcjonalność Serwisu, będąca narzędziem pracy Eksperta, umożliwiająca Ekspertom i Użytkownikom dokonanie wyboru dogodnego terminu przeprowadzenia Rozmowy
Kod Rabatowy kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, który uprawnia Użytkownika do skorzystania ze zniżki w zakresie Opłat wynikających z Cennika
Konsument Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą, w szczególności z Ekspertem, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Profsa; indywidualnie wydzielona Użytkownikowi modyfikowalna część Serwisu; Konto umożliwia korzystanie z Usług, w tym Rozmowy
Opłata opłata za Usługi określona w Cenniku uiszczana na rzecz Eksperta za każdorazowe przeprowadzenie Rozmowy
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych; Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego uzupełnienie
Profil publiczne informacje na temat Eksperta bądź zarejestrowanego Użytkownika, tworzone w ramach Konta
Q&A funkcjonalność Serwisu pozwalająca Użytkownikowi na zadanie pytania Ekspertowi, które wraz z odpowiedzią może zostać opublikowane w ramach Serwisu
Regulamin niniejszy regulamin
Regulamin Eksperta regulamin zmieniający lub uzupełniający niniejszy Regulamin, jednakże jedynie w stosunku do Ekspertów
Rozmowa spersonalizowana porada przekazywana przez Eksperta Użytkownikowi za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas video-rozmowy
Treści wszelkie materiały umieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu, włącznie ze zdjęciami profilowymi, komentarzami i opiniami albo udostępnianymi przez Ekspertów treściami, w szczególności w postaci artykułów, instrukcji, wskazówek i porad dotyczących różnych obszarów biznesu
Umowa porozumienie zawierane między Profsa a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i świadczenie przez Profsa na rzecz Użytkownika funkcjonalności umożliwiających m.in. prowadzenie Rozmowy; ogólne postanowienia Umowy określa niniejszy Regulamin
Usługi usługi świadczone przez Eksperta drogą elektroniczną poprzez funkcjonalności Serwisu, służące w szczególności do przeprowadzania z Użytkownikami Rozmowy z zakresu interesującego ich obszaru biznesu oraz podnoszenia wiedzy Użytkowników
Użytkownik osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulamin korzysta z Serwisu; Użytkownikiem może być również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

 

 1. OGÓLNE WARUNKI
  1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługującego Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  2. Profsa i Eksperci nie zamieszczają w Serwisie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 • W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 69 lub wyższym, włączona obsługa Cookies oraz JavaScript; łącze internetowe o minimalnej szybkości 1 Mbit/s, komunikator np. Skype, w aktualnej wersji lub wyższej .
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach Serwisu, nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Usług oraz korzystać z Serwisu lub Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników lub na niekorzyść osób trzecich albo Profsa; (c) naruszać warunków Umowy lub przepisów obowiązującego prawa; (d) używać Serwisu lub Usług do celów innych niż są one przeznaczone, przez co rozumie się pozyskiwanie fachowej wiedzy z obszarów biznesu przez Użytkowników; (e) rozpowszechniać niezamówionej informacji handlowej lub promocyjnej, junk mail, spam’u ani innego rodzaju wiadomości, które mogą zwierać przekaz reklamowy lub w inny sposób być niezwiązane z ideą Serwisu; (f) traktować publicznych Treści wbrew postanowieniom pkt 5. Regulaminu.
 2. Zawinione przez Użytkownika naruszenie praw do Serwisu albo Usług może spowodować jedną z następujących reakcji Profsa: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokadę dostępu do Konta, (d) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Konta, (e) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta. Profsa o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zapisów na Rozmowę oraz udziału w Rozmowie administratorem danych osobowych Użytkownika jest Ekspert.
 • W ramach Serwisu Profsa może udostępniać ankiety, w szczególności w celu podwyższenia poziomu satysfakcji z Serwisu. Wzięcie udziału w ankiecie jest dobrowolne.
 • Profsa nie zatrudnia Ekspertów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru. Eksperci korzystają z Serwisu na takich samych zasadach, jak każdy Użytkownik.
 1. KONTO
  1. Aby korzystać z Serwisu w pełnym zakresie, w tym przede wszystkim z Rozmowy, Użytkownik musi mieć aktywne Konto.
  2. W celu założenia Konta, Użytkownik musi dopełnić procedury rejestracji, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości email potwierdzającej założenie Konta w Serwisie , między Użytkownikiem a Profsa zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem. Niniejsza procedura rejestracji nie dotyczy Ekspertów (rejestracja Ekspertów została szczegółowo określona w Regulaminie Eksperta).
 • Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wprowadzane przez niego informacje rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez niego z Serwisu i Usług.
 1. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Profsa wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie Konta (z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta).
 2. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Usunięcie Konta i wypowiedzenie Umowy następuje z chwilą zakończenia ostatniej opłaconej przez Użytkownika Usługi.
 3. Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto w ramach Serwisu. Nie jest dozwolone tworzenie wspólnych Kont przez Użytkowników oraz tworzenie więcej niż jednego Profilu w ramach Konta w Serwisie. Konto jest niezbywalne.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem. Użytkownik nie może więc udostępniać go osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, powinien on niezwłocznie poinformować o tym Profsa.
 1. PROFIL
  1. Użytkownik nie może tworzyć Profilu: (a) który byłby zupełnie niezależny od jego tożsamości, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fałszywych, fikcyjnych lub podszywających się pod osoby trzecie; (b) służącego do rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej; (c) który jest nieprofesjonalny, w szczególności zawiera elementy o charakterze erotycznym; (d) który w inny sposób niezgodny jest z ideą lub celem Serwisu, przez które rozumie się dzielenie się wiedzą z zakresu różnych obszarów biznesu.
  2. Tworząc Profil i wgrywając zdjęcie lub obraz stanowiący wizerunek, Użytkownik zezwala na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Serwisu swojego wizerunku umieszczonego w Profilu, jak również oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób.
 • Profsa udostępnia funkcje, które umożliwiają Użytkownikom decydowanie o prywatności lub upublicznieniu wybranych przez Użytkownika informacji lub Treści. Upublicznione przez Użytkownika Treści lub informacje będę widoczne w jego Profilu.
 1. ROZMOWY
  1. Eksperci zobowiązani są prowadzić Rozmowy z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez nich działalności oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Ekspert ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom najwyższej jakości Rozmowy.
  2. Rozmowy prowadzone przez Ekspertów są odpłatne, w wysokości Opłaty określonej w Cenniku danego Eksperta.
 • Zapis na Rozmowy odbywa się za pomocą Kalendarza. Zapisów na Rozmowy mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
 1. Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranej Rozmowy, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji podsumowanie Usług zawierające zakres, rozpoczęcie i czas trwania Rozmowy oraz wysokość należnej Opłaty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Eksperta, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Rozmowy.
 2. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawartej umowy o Rozmowę następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Serwisu w Koncie danego Użytkownika. Użytkownikowi zostanie tym samym przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy o Rozmowę wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 3. Opłaty uiszczane są z góry za każdą Konsultację. Jeżeli Użytkownik nie Uiści Opłaty za Rozmowę, po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na jego adres e-mail, świadczenie uważane jest za niemożliwe, a Ekspert może odstąpić od umowy o Rozmowę.
 • W przypadku, gdy Użytkownik po raz drugi odwołuje lub anuluje Rozmowę, zastosowanie ma ust. 1.5. Regulaminu.
 • Anulowanie Rozmowy przez Użytkownika z zachowaniem prawa do zwrotu całości Opłaty jest możliwe nie później niż w terminie 3 dni przez terminem planowanej Rozmowy. W przypadku anulowania Rozmowy po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, ale z zachowaniem terminu do 24 godzin przez rozpoczęciem się Rozmowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu Opłaty w wysokości 50 % Opłaty. W przypadku anulowania Rozmowy przez Użytkownika niebędącego Konsumentem po tym terminie, Opłata nie jest zwracana.
 1. Ekspert ma prawo do odstąpienia od Rozmowy nie później niż w terminie 1 (trzech) dni od terminu planowej Rozmowy. W przypadku odstąpienia przez Eksperta od Rozmowy, Użytkownikowi według jego wyboru należy się wówczas zwrot całości Opłaty lub możliwość wyznaczenia Rozmowy w innym dogodnym dla Użytkownika i Eksperta terminie w ramach uiszczonej przez Użytkownika Opłaty.
 2. Profsa, nie będąc stroną umowy o Rozmowę zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem, nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez Eksperta obowiązków z niej wynikających. Jeżeli jednak Ekspert nie dotrzymuje swoich obowiązków, w szczególności realizuje Rozmowę sprzecznie z Regulaminem, Użytkownik powinien zgłosić takie naruszenie do Profsa, zgodnie z pkt. 9. Regulaminu.
 3. W celu realizacji postanowień Regulaminu, w szczególności odnośnie jakości Rozmowy, Rozmowy mogą być rejestrowane, na co Użytkownik i Ekspert musi wyrazić zgodę.
 • W ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownikom oraz Ekspertom przesyłane są powiadomienia e-mailowe przypominające o Rozmowie (data oraz godzina rozpoczęcia Rozmowy).
 • Rozmowy prowadzone są za pośrednictwem zewnętrznego komunikatora Skype.
 • Ekspert jest uprawniony do wyrażenia zgody na korzystanie przez Użytkowników z funkcjonalności polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z darmowej Rozmowy trwającej nie dłużej niż 15 minut. W takim przypadku odpowiednia informacja znajdzie się w Profilu Eksperta, zaś w zakresie jednej rozmowy trwającej niż dłużej niż 15 minut nie będzie pobierana żadna Opłata.
 1. Użytkownik jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z Rozmowy o której mowa w ust. xiv powyżej z danym Ekspertem. W przypadku próby ponownego skorzystania z takiej Rozmowy, Ekspert jest uprawniony do odmowy jej przeprowadzenia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Do Rozmów i treści Rozmów, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Treści.
 1. TREŚCI
  1. Użytkownicy uprawnieni są do umieszczania Treści w Serwisie. W szczególności Użytkownicy są uprawnieni do umieszczania prywatnych zapytań z różnych dziedzin biznesu wysyłanych do eksperta za pośrednictwem emaila lub funkcjonalności Serwisu w formie Q&A.
  2. Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Serwisie Treści, zaś Ekspert z chwilą udzielenia odpowiedzi, udziela on Profsa niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zapytania/odpowiedzi lub jego/jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Profsa, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania zapytania/odpowiedzi w celu promocji Profsa i prezentacji zapytania/odpowiedzi w Serwisie dla innych Użytkowników. Usunięcie Konta przez Użytkownika/Eksperta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 • Z uwagi na fakt, iż Treści mają charakter jedynie ogólny i przykładowy, przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż przed zastosowaniem się do publicznie dostępnej Treści, każdorazowo dokona weryfikacji co do jej prawidłowości, kompletności oraz bezpieczeństwa i adekwatności do jego sytuacji zawodowej i biznesowej.
 1. Wprowadzając Treści do Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami przez Profsa w sposób wskazany w Regulaminie nie narusza praw osób trzecich, (d) zwalnia Profsa z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do Treści, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z publikacją Treści w Serwisie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Profsa.
 2. Użytkownik nie może umieszczać w ramach Serwisu Treści, które mogą: (a) naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) upowszechniać łamanie praw osób trzecich lub dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań, (c) propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z ideą Serwisu, (d) być nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, (e) zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy, (f) które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (g) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (f) zawierać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (h) promować inne strony internetowe lub innych ekspertów, niż zarejestrowani w Serwisie, (i) propagować nienawiść na tle rasowym narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (j) naruszać cudzą prywatność.
 3. Profsa nie udziela poparcia, nie reprezentuje ani nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Treści zamieszczonych przez Użytkowników.
 1. OPINIE I OCENY
  1. Każdy Użytkownik, jak również Użytkownik nieposiadający Konta może zapoznawać się z Treściami przedstawionymi przez Ekspertów oraz ocenami wystawionymi Ekspertom w Serwisie.
  2. Użytkownik może: (a) wystawiać oceny Ekspertom, (b) wystawiać opinie Ekspertom, (c) zgłaszać nadużycia w zakresie opinii lub ocen.
 • Niedozwolone jest sztuczne zawyżanie lub zaniżanie ocen Ekspertów lub jakiekolwiek inne manipulowanie ocenami Ekspertów.
 1. Opinie mogą wyłącznie odnosić się działalności zawodowej Eksperta, a także opierać się wyłącznie na osobistych doświadczenia Użytkownika dotyczących Eksperta (w przypadku Rozmowy) i muszą one dotyczyć wyłącznie Treści w postaci odpowiedzi na zapytania lub Rozmowy.
 2. Nie jest dozwolone zamieszczanie przez Użytkowników opinii: (a) nieprawdziwych, (b) bazujących na cudzych doświadczeniach, (c) bazujących na działalności Eksperta poza Serwisem, (d) dotyczących życia prywatnego Eksperta lub działalności pozazawodowej.
 3. Profsa ma prawo usunąć w każdym czasie opinię, jeśli jest sprzeczna z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Profsa nie monitoruje ani też nie moderuje opinii, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkowników w zakresie określonym przez prawo.
 • Profsa jest uprawniona do wykorzystania treści Opinii opublikowanej przez Użytkownika wraz z imieniem pod jakim opublikował Opinię w celu informowania o świadczonych usługach oraz prowadzonej działalności.
 1. CENY I PŁATNOŚCI
  1. Opłata wyrażona jest zawsze w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki, w tym podatek VAT.
  2. Użytkownik uiszcza Opłatę za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online należącego do Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. To oznacza, że Opłaty są uiszczane za pośrednictwem usług płatniczych stron trzecich. Nie przechowujemy informacji o płatnościach na naszych serwerach.
 • Łączna cena Rozmowy obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia (formularzu Eksperta), zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu zamówienia w momencie jego wysłania do Eksperta.
  Opłata uiszczona jest w momencie dokonywania rezerwacji rozmowy z Ekspertem.
 1. Ekspert jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem. Warunki zamówienia i umowy o Rozmowę nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany w pkt. 4. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 2. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą, możliwe jest wystawienie przez Eksperta faktury na rzecz takiego Użytkownika, na żądanie Użytkownika zgłoszone w ramach funkcjonalności Serwisu.
 3. Jeżeli Użytkownikowi należny jest zwrot Opłaty, to następuje on niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika o odstąpieniu od Rozmowy. Zwrotu Opłaty następuje w sposób analogiczny do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 4. KODY RABATOWE
  1. Użytkownik przy uiszczaniu Opłat wynikających z Regulaminu jest uprawniony do skorzystania z Kodu Rabatowego, o ile nim dysponuje.
  2. Profsa może nieodpłatnie przekazać Użytkownikowi Kod Rabatowy, który Użytkownik może wykorzystać w ramach Serwisu poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Kod Rabatowy jest aktywny od momentu przesłania do Użytkownikowi przez Profsę, zaś traci swoją aktywoność w momencie jego wykorzystania przez Użytkownika lub po czasie określonym przez Profsę, wskazanym przy przesłaniu Kodu Rabatowego Użytkownikowi.
 1. Wartość Kodu Rabatowego jest każdorazowo określana przez Profsę, zaś sam Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 2. W celu skorzystania z Kodu Rabatowego należy wpisać go w odpowiednio oznaczonym miejscu w ramach Serwisu. Wpisanie Kodu Rabatowego powoduje automatyczne zmniejszenie Opłaty.
 3. Kody Rabatowe nie sumują się ze sobą, zaś Użytkownik w ramach danego zakupu jest uprawniony do skorzystania z tylko jednego Kodu Rabatowego.
 4. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@profsa.pl lub adres do korespondencji Profsa. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Profsa skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie.
  2. Profsa ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez niego wysłana albo na adres, który został Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Profsa nie nadzoruje działalności Ekspertów, Profsa nie jest również ich przedstawicielem lub pełnomocnikiem, zatem w sprawie ich działań lub usług Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Ekspertem.
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać bezpośrednio Ekspertom jako stronie umowy o Rozmowę. W przypadku złożonej Profsa reklamacji odnośnie Rozmowy, Ekspert obowiązany jest niezwłocznie przejąć takie roszczenie lub wstąpić w miejsce Profsa.
 2. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, rękojmia zarówno za usługi Profsa, jak i usługi Eksperta jest ograniczona czasowo do 7 (siedmiu) dni liczonych od dnia przeprowadzenia Rozmowy. Czas na złożenie reklamacji wynosi 7 (siedem) dni od dnia przeprowadzenia Rozmowy, a po tym czasie reklamacje nie będą uwzględniane.
 3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami zalecany czas na złożenie reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni od dnia przeprowadzenia Rozmowy.
 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI
  1. Profsa nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad materiałami umieszczanymi przez Użytkowników w ramach Serwisu ani nad działalnością Ekspertów.
  2. Profsa działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw, w szczególności praw własności intelektualnej. Dlatego jeżeli zostanie zauważona treść lub inny materiał naruszający prawa lub dobra innych Użytkowników czy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, Profsa powinna być niezwłocznie o tym powiadomiona. W ten sam sposób Użytkownicy mogą również zawiadamiać Profsa o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 • Powiadomienia dotyczące naruszających prawa Treści lub zachowań mogą być wysyłane na adres e-mail: kontakt@profsa.pl lub zgłaszane poprzez przycisk „Zgłoś naruszenie”. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące, osobę zgłaszającą, Użytkownika lub Eksperta, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie Treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo czy Regulamin, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca Serwisu, w którym zlokalizowana jest dana Treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.
 1. W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 9.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp treści lub danych zostaje uniemożliwiony, a Profsa zawiadomi o fakcie tym Użytkownika lub Eksperta, który umieścił Serwisie te treści lub dane. Użytkownik taki ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Profsa usuwa taki materiał.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Profsa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawinionych przez Użytkownika następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzysta on z Serwisu lub Usług, (d) działania wbrew postanowieniom pkt. 5. Regulaminu.
  2. Profsa nie ponosi odpowiedzialności za działalność Ekspertów oraz za szkody spowodowane przez Ekspertów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem świadczeń za pośrednictwem Serwisu, chyba że Profsa przyczyniła się do takiej szkody.
 • Ze względu na to, że jakość połączenia Użytkowników za pośrednictwem zewnętrznego komunikatora, zależna jest od rodzaju Internetu jaki posiada Użytkownik oraz samej jakości komunikatora, Profsa nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia Użytkowników poprzez zewnętrzny komunikator (np. Skype) podczas Rozmów.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE (NIE DOTYCZY KONSUMENTÓW)
  1. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem stosują się do niego szczególne, następujące postanowienia: (1) Profsa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Profsa ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat, (2) spory powstałe pomiędzy Profsa a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Profsa, (3) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Profsa ma uprawnienie do wiążącej Użytkownika interpretacji Regulaminu, (4) Profsa może odmówić udziału w sporze między Użytkownikiem a Ekspertem bez podania przyczyny, (5) Profsa może usunąć Konto Użytkownika w razie jakiegokolwiek naruszenia przez niego Regulaminu czy niespełnienia przez niego postanowień Regulaminu, niezależnie od okoliczności, (6) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowiedział Umowy w terminie wskazanym w ust. 13.2. Regulaminu, uważa się że zaakceptował on zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń.
 2. ZMIANA REGULAMINU
  1. Profsa może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Profsa) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub sposobu świadczenia Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Usług).
  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane zostało Konto Użytkownika na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 • Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również umieszczona na stronie internetowej Profsa.
 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html.
  2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Kontakt i sposób porozumiewania się między Profsa a Użytkownikiem: mailowo: kontakt@profsa.pl ; listownie: Somnium Digital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, przy ul. Leszczyńskich 3 lok. 3, 64-100 Leszno
  2. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@profsa.pl lub na adres Eksperta, jeżeli odstąpienie dotyczy umowy o Rozmowę. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie oraz Umowy zawierane są w języku polskim.
 1. Data wejścia w życie Regulaminu 5.09.2019 r.