Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Regulamin Eksperci

Regulamin Eksperci

REGULAMIN PROFSA.PL DLA EKSPERTÓW

Ekspert może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu Ogólnego Serwisu Profsa.pl i Regulaminu Ekspertów oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Ekspert nie akceptuje któregokolwiek z Regulaminów, nie może on korzystać z Serwisu. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta z Serwisu w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej.

Do Eksperta stosuje się postanowienia dotyczące Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Serwisu, o ile niniejszy Regulamin Eksperta nie stanowi inaczej. Niniejszy Regulamin Eksperta stanowi odpowiednio zmianę lub uzupełnienie Regulaminu Serwisu. W szczególności, jeżeli w niniejszym Regulaminie pojawiają się pojęcia niewyjaśnione poniżej w definicjach, należy wrócić do treści Regulaminu Serwisu. Jeżeli jednak w niniejszym Regulaminie istnieje sprzeczność treści z Regulaminem Serwisu w stosunku do Eksperta, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin Eksperta. Jeżeli w dalszej części będzie mowa o „Regulaminie”, oznacza to, że postanowienie odnosi się zarówno do Regulaminu Serwisu, jak i Regulaminu Eksperta.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie Eksperta:

 

Konto odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Profsa; wydzielona indywidualnie Ekspertowi część Serwisu, umożliwiająca mu tworzenie Profilu sprzedażowego
Prowizja opłata serwisowa należna Profsa od Eksperta za świadczenie funkcjonalności Serwisu, pobierana w formie prowizji od wartości umowy o Rozmowę w wysokości do 25% kwoty Opłaty.
Regulamin Eksperta niniejszy regulamin
Regulamin Serwisu Regulamin Ogólny Serwisu, który znajduje się na stronie profsa.pl
Umowa porozumienie zawierane między Profsa a Ekspertem, którego przedmiotem jest odpłatne korzystanie przez Eksperta z Serwisu, którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

 

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Profsa może uzależnić rejestrację Konta od uwiarygodnienia danych, które Ekspert podaje podczas rejestracji, a także od ogólnej analizy kompetencji potencjalnego Eksperta. Profsa może w szczególności zwrócić się do Eksperta o weryfikację wskazanych uprawnień zawodowych lub doświadczenia zawodowego. W tym też zakresie Profsa uprawniona jest do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych Konta poprzez: prośbę o przesłanie dokumentów poświadczających prawdziwość zgłoszenia rejestracyjnego lub poprzez rozmowę telefoniczną przeprowadzoną przez uprawnionego pracownika Profsa.
  2. Z chwilą potwierdzenia przez Profsa dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Ekspertem a Profsa zostaje zawarta Umowa, w tym umowa prowadzenia Konta.
 • Fotografia dodana przez Eksperta do Profilu musi umożliwiać jego identyfikację, być dobrej jakości. Zamieszczając swoje zdjęcie w Serwisie, Ekspert wyraża nieograniczoną terytorialnie zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku oraz swojego Profilu w celu marketingu Profsa i Serwisu w ramach dowolnego medium. Zgoda ta trwa do dnia zakończenia Umowy.
 1. Profsa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto, niezależnie od okoliczności, w następujących przypadkach: (a) naruszenia przez Eksperta warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa: (b) podejmowania przez Eksperta działań na szkodę Użytkowników, innych Ekspertów, osób trzecich lub Profsa; (c) gdy Usługi Eksperta są jakościowo niskie; (d) Profsa poweźmie wątpliwości odnoście rzetelności Eksperta; (e) Ekspert nie dochowuje swoich obowiązków wymaganych prawem, w szczególności w zakresie praw konsumenta; (f) oceny i opinie wystawiane Ekspertowi są poniżej dwóch gwiazdek (g) Ekspert po raz drugi nie przeprowadza umówionej i potwierdzonej Rozmowy, bez uzasadnionej przyczyny; (h) Profsa po raz drugi otrzymuje skargę na Eksperta; (i) zaistnienia okoliczności, które można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową, popełnione przez Eksperta w ramach Serwisu; (j) Ekspert odrzuca możliwość przeprowadzenia Rozmowy przez kolejne 5 (pięć) tygodni, bez uzasadnionej przyczyny
 2. Profsa może również usunąć Konto, w ramach którego nie było aktywności przez okres nie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy. Informację o planowanym usunięciu Konta z powodu braku aktywności, Ekspert otrzyma na adres e-mail. Profsa nie usunie Konta, jeżeli Ekspert niezwłocznie odwoła się od tej decyzji, wskazując powód, dla którego Konto powinno być utrzymane w ramach Serwisu.
 3. Profsa o usunięciu Konta/wypowiedzeniu Umowy powiadomi Eksperta w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail, podając jednocześnie podstawę takiego działania.
 • Ekspert nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Profsa.
 • W pozostałym zakresie, postanowienia Regulaminu Serwisu, dotyczące Kont, stosuje się odpowiednio do Kont.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI EKSPERTA
  1. Ekspert zobowiązany jest:
   1. do prowadzenia Rozmów zgodnie z zamówieniem i umową o Rozmowę;
   2. do terminowej realizacji Rozmowy;
   3. do realizacji Usług na wysokim poziomie jakości i profesjonalizmu;
   4. do informowania o dostępnych terminach do odbycia Rozmów za pośrednictwem Kalendarza
   5. odwoływania terminu Rozmowy z zachowaniem maksymalnie 1-dniowego terminu, pod rygorem uiszczenia na rzecz Profsa kary umownej w wysokości Prowizji;
   6. doprecyzowania na początku trwania Rozmowy z Użytkownikiem jej celu, żeby właściwie dobrać narzędzia wsparcia i zweryfikować, czy zagadnienie leży w obszarze kompetencji Eksperta;
   7. zgłaszania do Profsa wszelkich nadużyć ze strony Użytkowników;
   8. uzupełnienia Profilu z należytą starannością;
   9. wywiązywania się ze zobowiązań powziętych w trakcie Rozmów z Użytkownikiem
  2. Ekspert oświadcza, że:
   1. z chwilą zawarcia Umowy, udziela Profsa pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do zawierania umów o Rozmowę pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz do pobrania od Użytkownika płatności wskazanej w umowie o Rozmowę w imieniu i na rzecz Eksperta, w celu jej przekazania Ekspertowi;
   2. zobowiązuje dotrzymywać procedury zawarcia umowy o Rozmowę wskazanej w Regulaminie Serwisu;
   3. zobowiązuje się dotrzymywać obowiązków, jakie nakłada na niego prawo powszechnie obowiązujące, w szczególności prawo konsumenckie i prawo dedykowane jego profesji;
 • W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji na usługi Eksperta, zobowiązuje się on niezwłocznie do niej odnieść, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania.
 1. Ekspert zobowiązany jest dotrzymywać warunków świadczenia Usług wskazanych w jego Profilu i Kalendarzu. W związku z niniejszym umieszczane przez niego Treści w Profilu powinny być zawsze aktualne, prawdziwe i zamieszczane w sposób prawidłowy i rzetelny, w szczególności nie mogą wprowadzać Użytkowników w błąd. Ekspert ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za niezgodność Treści ze stanem rzeczywistym na chwilę złożenia przez Użytkownika zamówienia, w szczególności za niezgodność skutkującą niemożliwością wykonania umowy o Rozmowę.
 2. Ekspert jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Profsa, Użytkowników i wobec osób trzecich za informacje umieszczane w Profilu, za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji.
 3. Profsa nie ponosi odpowiedzialności względem Eksperta za brak uczestnictwa Użytkownika w Rozmowie w zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza terminie.
 • W przypadku skierowania przez Użytkownika lub osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Profsa związanych z Treściami lub działalnością Eksperta w ramach Usług, Ekspert zobowiązuje się:
  1. zwolnić Profsa z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia prawa lub dóbr osób trzecich,
  2. pokryć poniesione przez Profsa koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione przez Profsa w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.
 • Profsa nie udziela żadnych gwarancji handlowych. W szczególności Profsa nie może zagwarantować skuteczności sprzedażowej Ekspertowi ani nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez Eksperta w związku z brakiem skuteczności sprzedażowej Serwisu.
 1. Ekspert jest uprawniony, w ramach funkcjonalności swojego Konta, do wskazania, że w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu prowadzi on pierwszą darmową Rozmowę o długości nieprzekraczającej 15 minut.
 2. Ekspert oświadcza, że w przypadku skorzystania z funkcjonalności o której mowa w ust. ix. Powyżej, nie będzie pobierał jakichkolwiek dodatkowych opłat od Użytkowników, zaś Użytkownik nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z żądaniem wynagrodzenia przez Eksperta.
 1. POUFNOŚĆ
  1. Eksperci w ramach Serwisu mogą uzyskać dostęp do informacji poufnych Użytkowników, zwłaszcza w zakresie Rozmowy („Informacje poufne”). Ekspert zobowiązuje się do zachowania Informacji poufnych w ścisłej tajemnicy i nie wykorzystywać Informacji Poufnych z wyjątkiem celów określonych przez Użytkownika w ramach Rozmowy, a także nie ujawniać Informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej. Wszelkie prawa do Informacji Poufnych należą do Użytkowników.
  2. Informacje poufne przekazane przez Profsa stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Profsa, a Ekspert jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu korzystania z Serwisu.
 • Ekspert jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności Informacji poufnych wyłącznie w przypadkach: (a) gdy informacje przekazywane przez Użytkownika są ogólnie dostępne lub znane publicznie; (b) gdy Ekspert uzyskał informację od osoby trzeciej, która posiadała prawo do jej ujawnienia (c) uzasadnionego żądania organu władzy publicznej, sądu, prokuratury lub policji.
 1. WYNAGRODZENIE PROFSA
  1. Podstawą rozliczeń Stron jest suma brutto sprzedanych za pośrednictwem Serwisu Rozmów z wyłączeniem darmowych Rozmów o których mowa w ust. 2.ix. Regulaminu Ekspertów. Ekspert wyraża zgodę na potrącenie kwoty Prowizji z płatności uiszczanej przez Użytkowników.
  2. Profsa jest uprawniony do dokonywania zmiany wysokości Prowizji, co nie stanowi zmiany Umowy. Eksperci zostaną poinformowani o zmianie wysokości Prowizji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Eksperta na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowej wysokości Prowizji. Jeżeli w tym czasie Ekspert nie wypowie Umowy lub nie usunie Konta, oznacza to, że akceptuje on nową wysokość Prowizji.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów oraz korzystania Eksperta z Usług podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Profsa.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Serwisu.
 • Profsa uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Serwisu lub Usług w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.
 1. Profsa nie udziela żadnej gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowiązana do dostarczania Ekspertowi jakiegokolwiek wsparcia. Na mocy niniejszego Regulaminu nie udziela się żadnych domniemanych licencji.