Korzystasz z przeglądarki Internet Explorer.
Profsa.pl dostosowana jest do aktualnych wersji przeglądarek, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Otwarte pytanie do eksperta

  06 października 2020, Bartosz
  Czy według prawa jest możliwość odstąpienia od umowy najmu lokalu...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  O ile strony zawarły w umowie taki zapis, jak cytuje pytająca/-cy, to oczywiście tak, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem najemca może umowę rozwiązać (art. 673 § 3 Kc). Drugie pytanie jest zbyt ogólne.

  09 września 2020, Ania
  Czy poprzez odstąpienie pracodawcy od umowy o zakazie konkurencji po...
  Agnieszka Kuczmaja
  Agnieszka Kuczmaja

  Do umów o zakazie konkurencji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rozwiązywania umów poprzez wypowiedzenie, odstąpienie czy ziszczenie się określonego warunku rozwiązującego. Pracodawca powinien umieścić w umowie postanowienia dopuszczające jej wcześniejsze rozwiązanie, bowiem możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji musi wyraźnie wynikać z jej treści. Umowne prawo odstąpienia zostało uregulowane w art. 395 k.c. Zgodnie z nim w umowie można zastrzec, że jednej lub obu stronom będzie przysługiwać w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

  Przy umowie o zakazie konkurencji zawartej na okres po ustaniu stosunku pracy minimalną wysokością odszkodowania dla pracownika jest równowartość 25% wynagrodzenia otrzymanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy.

  Od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy (czyli po doręczeniu go pracownikowi), dochodzi do jej natychmiastowego rozwiązania. Odstąpienie ma moc wsteczną, tj. powoduje uznanie umowy za niezawartą i powrót do stanu, jaki istniał przed jej zawarciem, bądź  z chwilą wykonania prawa odstąpienia powoduje wygaśnięcie umowy ze skutkiem od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu(ex nunc), co oznacza zwolnienie obu stron od tej daty z wszelkich przewidzianych jej treścią świadczeń.

  Świadczenie wypłaty odszkodowania za okres do rozwiązania umowy należy uznać za należny.

  26 sierpnia 2020, Kasia
  Ponad miesiąc temu podpisałam umowę na czas okreslony 1 rok...
  Aleksandra Maciejewicz
  Aleksandra Maciejewicz

  Niestety, bez analizy całej umowy udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie będzie możliwe. Domyślam się jednak, że, jak to standardowo przy tego typu kontraktach, zostało w Pani umowie zaznaczone, iż jest to umowa starannego działania (w przeciwieństwie do umowy rezultatu, jaką jest umowa o dzieło), co wyklucza w tym przypadku możliwość odstąpienia od umowy na podstawie przepisów regulujących umowę o dzieło. Z kolei w niniejszym przypadku odstąpienie byłoby najbardziej korzystne, ponieważ odstąpienie niejako zeruje” umowę, tak jakby nigdy nie istniała. Co wykluczałoby również żądanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mówi cytowane przez Panią postanowienie (o ile inne postanowienie umowne nie utrzymałoby tego postanowienia w mocy). Należałoby więc poszukać przepisu ogólnego, który umożliwiłby Pani odstąpienie od umowy. Przepisem zaś takim mógłby być art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

  20 sierpnia 2020, Justyna
  Mój mąż pracował dwa lata na 1/4etatu był ubezpieczony w...
  Agnieszka Kuczmaja
  Agnieszka Kuczmaja

  Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby otrzymać emeryturę z KRUS, trzeba spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 – dla mężczyzn oraz wykazać co najmniej 25 lat stażu emerytalnego. Zalicza się do niego przede wszystkim lata opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (w charakterze rolnika lub domownika), ale też lata pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed 1 stycznia 1983 r. W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. stażu emerytalnego w KRUS nie można uzupełnić okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

  Natomiast w myśl Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, urodzonym po 1948 r. przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego i udowodnieniu jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego. Emeryturę stanowi kwota uzyskana w wyniku podzielenia podstawy obliczenia, tj. sumy kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia danego ubezpieczonego na emeryturę.

  Urodzonym po 1948 r., którzy są uprawnieni do emerytury z ZUS, ale ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS nie spełniają warunków do przyznania emerytury rolniczej, wypłaca się wraz z emeryturą z ZUS zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Tak przewiduje art. 26a ww. Ustawy. Natomiast  art. 87 ust. 1 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, w przypadku gdy emerytura przysługująca z ZUS (łącznie ze zwiększeniem) wynosi mniej niż 1000 zł brutto, podwyższa się ją w taki sposób, aby suma emerytury i zwiększenia nie była niższa od tej kwoty. Może to jednak nastąpić tylko wtedy, jeżeli uprawniony do emerytury ma wystarczająco długi staż emerytalny. W przypadku mężczyzn musi to być okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – 20 lat.

  Wszystkie okresy składkowe o których pisze Pani będą zaliczone do stażu pracy. W zależności od tego jaki tytuł do ubezpieczeń będzie ostatni przed osiągnięciem wieku emerytalnego (ZUS-KRUS) ten organ będzie uprawniony do naliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.

  19 sierpnia 2020, Kasia
  Dzień dobry, czy narzeczony może mnie zameldować w mieszkaniu komunalnym...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Kwestia tzw. meldunku, jako instytucja prawa administracyjnego, nie ma żadnego wpływu na zobowiązania cywilnoprawne. Nadto, fakt pozostawania w konkubinacie sprawia, że i od strony regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przechodzą na Panią żadne zobowiązania konkubenta.

  16 sierpnia 2020, Gosia
  Witam. Jestem pracownikiem sklepu odzieżowego. Dnia 3 sierpnia, w poniedziałek,...
  Agata Juszczyk
  Agata Juszczyk
  Sytuacja musiała być niezwykle stresująca. Doszło do nadużyć, choćby w kwestii rozbierania się do naga.
  Przeżywa Pani prawdopodobnie ogromny lęk i wstyd, może nawet panikę.
  W kontekście nadużyć skontaktowała bym się z prawnikiem i złożyła skargę/sprawę sądową.
  Co może być natomiast dobrego w tej sytuacji, to to, że kamera pokaże kto był złodziejem więc może być Pani oczyszczona z zarzutów.
  Zapraszam na konsultacje, aby porozmawiać o metodach radzenia sobie w trudnej emocjonalnie sytuacji.
  16 sierpnia 2020, Andrzej
  Witam. Staram sie o wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie...
  Agnieszka Kuczmaja
  Agnieszka Kuczmaja

  Podstawowym dokumentem, który umożliwia zakładowi pracy  podjęcie decyzji o uwzględnieniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy pracownika, jest zaświadczenie z urzędu gminy, na terenie której znajduje się gospodarstwo. W sytuacji gdy urząd gminy nie może potwierdzić pracy na roli danej osoby we wskazanym okresie, zawiadamia zainteresowanego o przyczynach odmowy. W takim wypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne.
  Z zasady przyjmuje się , że  zakład pracy – osoba uprawniona  może odebrać zeznania od świadków. Ocena przedstawionych dokumentów leży każdorazowo do zakładu pracy -osoby uprawnionej.

  Jeżeli na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego zostaną zakwestionowane uprawnienia pracownika do zaliczenia tego okresu, wówczas pracownik może wystąpić ze stosownym powództwem do sądu pracy o uznanie jego roszczeń do określonych uprawnień pracowniczych.

  Podstawa prawna : art. 1 , art. 3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. nr 54, poz. 310).

  15 sierpnia 2020, Yevheniia
  Dzień dobry! Ja pracowałam na umowę o pracę która skończyła...
  Anna Moszczyńska
  Anna Moszczyńska
  Jeżeli wykonywanie zlecenia posiada wszystkie cechy właściwe dla stosunku pracy, to zleceniobiorca ma podstawy do wniesienia pozwu o ustalenie stosunku pracy do Sądu Pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy są zwolnione z opłat sądowych.
  Cechy właściwe dla stosunku pracy zawarte są w Kodeksie Pracy, dokładnie w art. 22 §1, który stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
  15 sierpnia 2020, Mariola
  Bez wiedzy narzeczonego zaciągnęłam na jego dane wiele pożyczek których...
  Seweryn Stępień
  Seweryn Stępień

  Nie znam treści wyroku karnego więc nie mogę się do niego odnieść, natomiast obowiązek spłaty roszczeń cywilnych jest niezależny od orzeczonej sankcji karnej. Tzn. „odsiedzenie’ wyroku karnego nie zlikwiduje obowiązku spłaty cywilnych długów (kredytów, pożyczek, itp).

  11 sierpnia 2020, Adrian
  Tworze aplikacje mobilne (publikowane w Google Play Store). Jeden z...
  Lidia Sykisz
  Lidia Sykisz

  Tak jak Pan przewidział niestety nie ma zbyt dużych możliwości w takim przypadku. Google nie udostępnia adresu IP bez nakazu sadowego do ujawnienia danych. Tu wchodzi w rachubę prawo ochrony osobistej i różne nowe międzynarodowe przepisy z tym związane, które obowiązują w inny sposób w Europie i USA.

  Tutaj w USA, jest możliwość wysłania tzw. Court Subpoena, czyli nakazu sadowego, na podstawie którego Google będzie musiał udostępnić informacje zaznaczone w takim nakazie albo dokumenty, których rodzaj został opisany w załączniku do takiego nakazu.

  Najczęściej polecana praktyka jest tzw. oflagowanie danej opinii/komentarza. Może Pan oflagować takie praktyki poprzez użycie funkcji w panelu opinie/komentarze, tym sposobem dając znać Googlowi, że jest to zdecydowanie sfabrykowana opinia mająca na celu pozbycie się konkurencji, że to nic innego jak tylko sabotaż a nie prawdziwa szczera opinia. Rozpatrzenie takiego “flagged” komentarza, może trochę potrwać i jeżeli nie uzyska pan odpowiedzi w przeciągu tygodnia, to powinien pan skorzystać ze specjalnej opcji dla biznesów, poprzez panel Pomoc dla Małych Przedsiębiorstw (Google Small Business Support). Może Pan wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie fałszywych i krzywdzących dla Pana recenzji, załączając rzut ekranu (screenshot) tego fake review, oraz inne dowody, które uważa Pan za przydatne. Wtedy jest szansa ze Google przyjrzy się tej danej osobie bliżej i nawet jeśli od razu nie usunie takiej jedno-gwiazdkowej opinii to będzie miał to na uwadze w przyszłości, jeśli sytuacja się nie zmieni.  Jest tam też funkcja czatowania.

  Na stronie Google My Business, może Pan też znaleźć inne porady/sugestie jak radzić sobie z takimi komentarzami. Jako pierwsza  najczęściej polecana praktyka to odpowiedz na dany komentarz/opinie i po prostu zwrócenie uwagi na fakt ze ta dana osoba tak naprawdę nigdy nie skorzystała z pana usług, nie kupiła danego produktu, wiec nie ma prawa wypowiadać się negatywnie na ten temat.

  Tutaj w Stanach Zjednoczonych, przedsiębiorcy mogą też się zwrócić o prośbę do Federal Trade Commission (FTC), złożyć oficjalna skargę dotycząca nieuczciwej konkurencji (https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-1). Chociaż prawdopodobnie potrzebna by była panu pomoc prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach.

  09 sierpnia 2020, Piotr
  Witam, pytanie dotyczy wynagrodzeni o pracę ,wynagrodzenie o pracę zostało...
  Agnieszka Kuczmaja
  Agnieszka Kuczmaja

  W myśl  art. 52. 1. Ustawy  z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1,  jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

  W przypadku obniżenia wymiaru etatu do 4/5 -20% i obniżenia wynagrodzenia o 20%  kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy . W Pana przypadku  1553 zł to kwota wolna od potraceń.  Kwota ta może jednakże ulec podwyższeniu o  25 % na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu z uwagi na obniżony wymiar etatu.   Przy spełnieniu warunku  i  na  podstawie oświadczenia pracownika pracodawca ustali  wyższą kwotę  wolną od potraceń.

  07 sierpnia 2020, Anna
  Witam. Dnia 26.07 zakupiłam samochód osobowy, sprzedający auto mówił że...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Sprawa ma swój aspekt cywilistyczny, ale w pierwszej kolejności forsowałbym skierowanie jej na drogę prawnokarną. W tym kierunku należałoby sporządzić profesjonalne zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, czyli doprowadzenia Pani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez świadome zatajenie informacji o stanie prawnym i faktycznym samochodu.

  07 sierpnia 2020, Mateusz
  Jak opuścić dotychczasowego pracodawcę w trybie natychmiast bez konsekwencji
  Joanna Cur
  Joanna Cur
  W przypadku stosunku pracy nie ma możliwości wypowiedzenia umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Taki okres wypowiedzenia musi upłynąć aby doszło do zakończenia umowy o pracę.
  Istnieją jednak 2 możliwości odejścia od pracodawcy „na już”:
  1. można rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron i wtedy wskazać datę rozwiązania umowy nawet z dniem dzisiejszym (lub jakimkolwiek innym zaakceptowanym przez obie strony tj. pracodawcę i pracownika).
  lub
  2. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 oraz § 1 (1) Kodeksu Pracy, jeżeli:
  a) zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go we wskazanym terminie do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe (art. 55 § 1) lub
  b) w przypadku gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 1 (1)).
  Opuszczenie Pracodawcy „na już” bez wcześniejszego porozumienia się z nim, naraża pracownika na rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika na mocy art. 52 Kodeksu Pracy (potocznie zwany „dyscyplinarką”).
  Reasumując: jeśli nie istnieją przesłanki dające możliwość skorzystania przez pracownika z rozwiązania umowy o pracę na mocy art. 55 § 1 lub § 1 (1) to jedynym wyjściem z sytuacji jest porozumienie się z pracodawcą i rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
  05 sierpnia 2020, Magda
  Witam serdecznie. Mam pytanie od mniej więcej stycznia przebywałam na...
  Anna Moszczyńska
  Anna Moszczyńska

  Jeżeli kolejna niezdolność do pracy została spowodowana inną chorobą, a między okresami absencji wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, przysługuje pracownikowi nowy okres zasiłkowy z nowym 182-dniowym limitem chorobowym do wykorzystania. Z „nowej puli zasiłkowej” może skorzystać pracownik również wtedy, gdy zapadnie na tę samą chorobę, ale od wykorzystania „starej puli” minęło co najmniej 60 dni.

  05 sierpnia 2020, Kasia
  Została podpisana umowa na pozycjonowanie sklepu internetowego ponad miesiąc temu....
  Kamil Hamelusz
  Kamil Hamelusz

  Umowa na pozycjonowanie będzie prawdopodobnie umową zlecenia. Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie przy czym wypowiadając ją bez ważnego powodu dający zlecenie będzie odpowiedzialny za szkodę po stronie zleceniobiorcy. W takim wypadku szkodą będzie brak wynagrodzenia za rok świadczenia usług. Fakt podpisania umowy za pomocą podpisanych skanów nie powoduje, że jest ona nieważna. Ciężko ocenić skuteczność samego wypowiedzenia, bo nie wiadomo co mówi umowa. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia konkretnych zapisów Pani umowy.

  04 sierpnia 2020, Barbara
  Witam. Mam umowe z najemcą lokalu w ktorej jest zapis"...
  Seweryn Stępień
  Seweryn Stępień

  Żądać zapłaty za cały okres może Pani zawsze, natomiast wszystkie czynsze zaległe ponad 3 lata uległy już przedawnieniu. Od teraz może Pani wypowiedzieć stawkę czynszową bądź całą umowę i uzgodnić z najemcą nową stawkę

  04 sierpnia 2020, Paulina
  Mama podpisała akt notarialny. Pan który udzielal pożyczki prywatnej pod...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Nie wiem, kiedy została zawarta umowa pożyczki, ale podejrzewam, że z cywilistycznego punktu widzenia wszelkie możliwe terminy już upłynęły.
  Jedyna możliwość to sprawa karna. Adwokat, działający jako pełnomocnik pokrzywdzonej – „odziedziczyła” Pani uprawnienia w tej materii – na pewno przyspieszy postępowanie karne.

  28 lipca 2020, Aneta
  Czy opcjonalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach umowy o praktyki...
  Elżbieta Czoch
  Elżbieta Czoch

  Praktyki absolwenckie mogą być płatne lub niepłatne.

  W przypadku praktyki niepłatnej, praktykant tak naprawdę nie pracuje za darmo, ale uczy się korzystając z wiedzy i doświadczeń pracodawcy.

  W przypadku praktyk absolwenckich określone jest wynagrodzenie maksymalne, które może wynieść nie więcej niż 2-krotne wynagrodzenie minimalne tj. aktualnie 5200 PLN brutto. Oczywiście podlega opodatkowaniu itd.

  W każdym przypadku należy zawrzeć umowę o praktykę absolwencką.

  25 lipca 2020, Piotr
  Witam,zarabiałem 4250zł brutto po obniżeniu wynagrodzenia o 20% zarabiam 3400zł...
  Elżbieta Czoch
  Elżbieta Czoch

  Co do zasady kwota zajęcia komorniczego nie może przekroczyć:

  1. wynagrodzenia minimalnego (2600 PLN brutto; 1920,62 netto)
  2. jeśli wynagrodzenie pracownika jest wyższe niż minimalne, to zajęcie nie może być większe niż 50% wynagrodzenia netto, ale trzeba pamiętać o kwocie wolnej jw.

  Tarcza 3.0 obowiązuje od 16 maja 2020 r. i nowe regulacje należy uwzględnić naliczając płace za maj 2020 r. i w kolejnych miesiącach.

  Nowa regulacja zakłada, że jeśli z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżone zostało wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

  Zgodnie z ustawą przez członka rodziny, rozumie się:

  – małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,

  – dziecko w wieku do 25. roku życia (dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka),

  – dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

  W przypadku podwyższenia kwoty wolnej o 25% (przypadek jw.) kwota wolna wyniesie 2400,78 PLN.

   Co oznacza, że pracownik z wynagrodzeniem 3400 brutto; netto 2484,81 PLN

  Zakładając, że:

  – składka wypadkowa wynosi 1,67%

  – pracownik ma standardowe koszty uzyskania przychodu

  – pracownik w wieku powyżej 26 r.ż

  – pracownik nie jest w PPK

  Maksymalne potrącenie z wynagrodzenia może wynieść 84,03 PLN.

  24 lipca 2020, Anna
  Witam. Dziadek zmarł 2016r babcia chciała przepisać cały dom na...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Treść pytania jest niejasna. Wydziedziczenie to pozbawienie – między innymi zstępnego – prawa do zachowku. Przypadek, o którym mowa w pytaniu, dotyczy raczej rozporządzenia spadkiem wyłącznie na rzecz jednego spadkodawcy, na drodze testamentu. W tej sytuacji pozostałym dzieciom spadkodawcy przysługuje roszczenie o zachowek.

  24 lipca 2020, Monika
  Dzień dobry. Przez pomyłkę wpłaciłam na konto oszczędnościowe pieniążki za...
  Seweryn Stępień
  Seweryn Stępień

  Dzień dobry, niestety informacje przesłane przez Panią są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi. Zapraszam do kontaktu, w celu doprecyzowania pytania.

  23 lipca 2020, Gabriela
  Czy dług za niespełna chwilowke z wyrokiem sądu z roku...
  Seweryn Stępień
  Seweryn Stępień

  Niestety zasądzony dług się nie przedawnił. W Pani przypadku, termin przedawnienia wynosi 10 lat, czyli upłynąłby dopiero w roku 2023. Jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję w 2020 r. to przerwał bieg terminu przedawnienia i biegnie ono na nowo. 6 letni termin przedawnienia wszedł w życie 9 lipca 2018 r. i od tego dnia on biegnie, więc przedawnienie na starych zasadach byłoby dla Pani korzystniejsze. Możliwe, że przedawniła się część odsetek (gdyż termin ich przedawnienia wynosi 3 lata), ale to można by stwierdzić dopiero po analizie tytułu wykonawczego i zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Zapraszam do kontaktu.

  22 lipca 2020, Natalia
  Kupiliśmy 20 letni dom. Okazało się że dach przecieka. Również...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Teoretycznie tak, ale konkretne stanowisko będzie można zająć po analizie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, chociażby po lekturze treści umowy kupna-sprzedaży. Zapraszam do kontaktu.

  17 lipca 2020, Wiola
  witam . mam taki problem ponieważ w wieku 20 lat...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Problem jest na tyle złożony, że przesłany przez Panią opis jest niewystarczający do podania odpowiedzi na pytanie, które Pani zadała. Odpowiedź będzie możliwa po zapoznaniu się z aktem oskarżenia i spotkaniu np. na Profsa.pl.

  10 lipca 2020, Martyna
  W jaki sposób żona może wykonać usługę dla firmy męża...
  Anna Moszczyńska
  Anna Moszczyńska
  Żona może wykonać usługę dla firmy męża na podstawie zawartej umowy zlecenia. W przypadku zatrudnienia członka rodziny na podstawie umowy zlecenie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa nie ma znaczenia. Jeśli żona jest jeszcze zatrudniona na  umowę o pracę przez innego pracodawcę, a wynagrodzenie jest wyższe od minimalnej krajowej, to od umowy zlecenie z mężem będzie obowiązkowo opłacana tylko składka zdrowotna.
  10 lipca 2020, Aneta
  Czy z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na praktyki absolwenckie, która nie...
  Agnieszka Kuczmaja
  Agnieszka Kuczmaja

  Umowa o praktykę absolwencką nie jest ani umową zlecenie, ani umową o pracę. Zawierana może
  być tylko przy spełnieniu szczególnych warunków wskazanych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r.
  praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244). Wysokość miesięcznego świadczenia
  pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
  pracę.
  Zaliczkę od przychodów z tytułu wykonywania praktyki absolwenckiej pobiera się, stosując stawkę
  17%. Zapisy pkt 148 (1) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) nie dotyczą przychodów uzyskanych w ramach
  praktyk absolwenckich. Ze zwolnienia podatkowego korzystają przychody ze stosunku służbowego,
  stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których
  mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości
  nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Przepisy uchwalonej ustawy nie dotyczą
  zatem przychodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach
  absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244).
  Płatnik ma obowiązek ująć kwoty wypłacane praktykantowi zarówno w deklaracji PIT-4R, jak i
  sporządzić w przekazać informację PIT-11.

  Od kwoty przychodów praktykanta nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  Umowa ta nie stanowi bowiem podstawy ustalenia tych składek.

  09 lipca 2020, Ola
  Witam mam problem a mianowicie moj partner i ojciec mojego...
  Marcin Kuszyński
  Marcin Kuszyński
  Opisany przez Panią problem wydaje się mieć charakter bardziej złożony, wywołuje wiele pytań, na które trudno za pomocą czatu odpowiedzieć. Dlaczego partner tak postępuje, od kiedy, czy nastąpiła jakaś zmiana w Państwa relacji i wiele innych.
  Jeśli dobrze zrozumiałem, z jednej strony chciałaby Pani zatrzymać przy sobie partnera, a z drugiej strony wejść z nim na ścieżkę sądową, mając na uwadze troskę o dziecko.

  Przed podjęciem kroków prawnych w tej kwestii zachęcam Państwa do udziału w mediacji, a gdyby partner odmówił chęci udziału, wówczas zachęcam Panią na spotkanie konsultacyjne, które pozwoli dokładniej przyjrzeć się temu tematowi.
  06 lipca 2020, Gosia
  Nie mogę sobie poradzić życiu osbistem i dowym
  Magdalena Moskal - Felska
  Magdalena Moskal - Felska

  Dzień dobry.  Aby móc doradzić i wspomóc w tej trudnej sytuacji potrzebuję więcej informacji. Co oznacza, że nie możesz sobie poradzić? Z jakimi emocjami, myślami i zachowaniem to się wiąże? Czy masz przekonanie, że zawsze należy sobie radzić? Czy pamiętasz kiedy pierwszy raz pojawiło się ono w Twojej głowie? Co je ugruntowało? Wiele pytań należałoby zadać, aby zrozumieć, w jakiej jesteś sytuacji. Chętnie przyjrzę się bliżej Twojej sytuacji i skupiając na problemie, wspólnie wypracujemy mechanizmy zachowań i przekonania, które będą dla Ciebie wspierające. Na pewno to, że widzisz problem, świadczy o tym, że jesteś świadomą osobą i masz otwartość na zmiany. To dobry punkt wyjścia do pracy z psychoterapeutą. Zapraszam na darmową, 15. minutową konsultację, lub umówienie pełnej sesji, abyśmy wspólnie zidentyfikowali problem i zaplanowali wspólną pracę. Wysyłam moc serdeczności, Magdalena

  05 lipca 2020, Magda
  Dzień dobry Chce rozwieść się z mężem , mieszkamy w...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Co do zasady, w czasie trwania majątkowej wspólności małżeńskiej wszystkie dochody stanowią majątek wspólny małżonków. Kro wprowadza domniemanie, że udziały małżonków są równe, zaś na żądanie jednego z nich – z chwilą złożenia wniosku o podział majątku wspólnego – Sąd może ustalić nierówne udziały.

  Kwestie poruszone przez Panią są na tyle szeroko sformułowane, że wymagałyby sporządzenia opinii prawnej. Zapraszam do kontaktu.

  05 lipca 2020, Łukasz
  Nie pilem ponad 3 lata teraz jeszcze podupadlem na zdrowiu...
  Wojciech Pokój
  Wojciech Pokój

  Czytając Pana komentarz można odnieść wrażenie że jest Pan w sytuacji około-kryzysowej. Jeśli poszukuje Pan konsultacji czy innej formy pomocy to zapraszam do kontaktu

  21 czerwca 2020, Łukasz
  Dobry wieczór. Mam mały może nawet duży problem. Niedawno zostałam...
  Anna Moszczyńska
  Anna Moszczyńska

  Oczywiście były pracodawca jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia. Z informacji przedstawionych przez Panią wynika, że powinna Pani jak najszybciej udać się do Państwowej Inspekcji Pracy i zgłosić naruszenia popełnione przez byłego pracodawcę.

  15 czerwca 2020, Aneta
  Czy firma może zatrudnić na nieodpłatne praktyki absolwenckie osobę, która...
  Marcin Cetnarowicz
  Marcin Cetnarowicz

  Zgadza się – zgodnie z ustawą o praktykach absolwenckich osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej gimnazjum, a w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia, może być przyjęta na nieodpłatną praktykę absolwencką.

  Art. 6 wspomnianej ustawy nakłada na podmiot przyjmujący na praktykę obowiązek zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania praktyki. W związku z tym należy sięgnąć do przepisów ogólnych w zakresie BHP wynikających z KP, a w szczególności do art. 237(3) § 2 KP, zgodnie z którym przyjmujący na praktykę ma obowiązek przeszkolenia praktykanta w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy.

  Jednocześnie na podmiocie przyjmującym na praktykę nie ciąży obowiązek skierowania praktykanta na wstępne badania lekarskie.

  10 czerwca 2020, Krzysztof
  Witam kupiłem samochód od nieznanego sprzedawcy na umowie były wszystkie...
  dr Mikołaj Budzikowski
  dr Mikołaj Budzikowski

  Moim zdaniem, fakt przekazanie pojazdu do zezłomowania, potwierdzony stosownym dokumentem właściwego podmiotu, stanowi podstawę do wyrejestrowania tego pojazdu.

  19 lipca 2019, Paweł
  Czy jeśli ktoś usunie jakaś grę wraz z regulaminem, ta...
  Aleksandra Maciejewicz
  Aleksandra Maciejewicz

  Tak, gra nadal jest przedmiotem prawa autorskiego. Wynika to z tego, że ochrona prawnoautorska przysługuje twórcy gry niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (tj. czy gra jest nadal rozpowszechniana czy nie, albo czy ma regulamin czy nie).

  04 lipca 2019, Łukasz
  Proszę o przedstawienie oferty pozycjonowania nowego sklepu www.xxxx.com Interesuje mnie pozycjonowanie na trzy kraje: USA, UK i DE. W zależności od liczby wyszukiwań i analizy konkurencji. Czy jest możliwość aby przeprowadzić taką analizę, dostosować odpowiednie słowa kluczowe i jakiś plan działania ?
  Mariusz Małachowski
  Mariusz Małachowski

  Zakładając pozycjonowanie na 3 wybrane kraje: USA, UK i DE, należy przemyśleć i przedstawić konkretny plan działania. Ponieważ fraza: „xxxx” dla przykładu w wyszukiwarce UK, ma 683 000 000 wyników.  Jest to bardzo konkurencyjna fraza i zajmie długi okres pozycjonowania na pierwszą stronę, zakładając również bardzo duży budżet. Mogę oczywiście przygotować analizę oraz ofertę indywidualną, ale potrzebuję więcej szczegółów – proszę o umówienie się na spotkanie na profsa.pl – porozmawiamy i umówimy się na przygotowanie oferty.

  10 czerwca 2019, Szymon
  Z kolega budujmy sklep internetowy - jaki język programistyczny mamy wybrać
  Magda Nojszewska
  Magda Nojszewska

  Wspólnik to kwestia zasobów, których potrzebuje Pan do biznesu i osobowości, z którą się Pan zgra. Pytanie czy szuka Pan wspólnika – inwestora czy wspólnika – ogarniacza biznesowego z kompetencjami np. w internecie.
  Jeśli propozycja wartości Pana biznesu ma być testowana w internecie, a Pana kompetencje kształtowane były w innym obszarze, dobrze znaleźć zaufaną osobę z wiedzą z obszaru online. Zakładam, że środki na budowanie biznesu Pan posiada.
  Zebranie zespołu specjalistów do przetestowania MVP na bazie relacji tej osoby nie powinno być problemem – specyfiką branży internetowej jest networking. Jeśli mam Panu odpowiedzieć na pytanie „jak poszukać” – potrzebuję więcej informacji o Pana potrzebach.

  01 czerwca 2019, Marek
  Witam,chciałbym otworzyć kasyno internetowe.Zdaje sobie sprawę,że trudny temat...czy jesteście wstanie...
  Łukasz Węgrzyn
  Łukasz Węgrzyn

  Udzielenie na to pytanie odpowiedzi w kilku zdaniach jest niemożliwe. To skomplikowana operacja, która zależy od wielu okoliczności po stronie klienta (zakres usług, skala usług, rodzaj gier, modele rozliczeń etc.). To duża rzecz. Proponuję spotkanie za pośrednictwem Profsa.pl, podczas którego moglibyśmy porozmawiać o szczegółach projektu od strony prawnej.

  22 maja 2019, Krzysztof
  Jak powinien wyglądać pitch deck dla inwestora oraz jakie są kluczowe punkty/elementy, które muszą się pojawić aby wzbudzić zainteresowanie inwestora
  Adam Jerusalimcew
  Adam Jerusalimcew

  Pitch deck jest odpowiednikiem CV w procesie rekrutacji co oznacza, że czas na jego analizę jest bardzo krótki i jest dopiero wstępem do szczegółowych rozmów. Dlatego też b. ważna jest precyzja w jego wykonaniu (brak literówek) oraz ciesząca oko grafika. Na pozór oczywiste rzeczy które powodują, że chcemy dalej rozmawiać bądź nie.

  Należy unikać obszernych slajdów na temat technologi czy wyliczeń pokroju ” ile zarobimy jeżeli zgarniemy 3% rynku”. To co jest bardzo ważne z punktu widzenia inwestora to zgrany i kompetentny zespół który potrafi radzić sobie z kryzysami które na pewno się pojawią. Innym arcyważnym czynnikiem jest umiejętna odpowiedź na pytanie „jak i ile na tym (fundusz) zarobię” co oznacza, że powinniśmy potrafić jasno zdefiniować kto jest naszym klientem (co nie zawsze jest takie proste) oraz pokazać plan na pozyskiwanie klientów. Żyjemy w czasach mocnej nadprodukcji dóbr co oznacza, że wszystkie nasze dotychczasowe wysiłki prędzej czy później zderzą się ze ścianą o nazwie „sprzedaż”. Sukces w sforsowaniu tej ściany będzie tym co odróżnia wygranych od przegranych. Generowanie przychodów w spółce powoduje, że zarabiają founderzy, inwestor zarobi dopiero w momencie wyjścia z inwestycji co oznacza, że należy również pokazać, iż ten element również mamy przemyślany wskazując potencjalne scenariusze wyjścia. „IPO” nie jest dobrą odpowiedzią. Warto przy tej kwestii wskazać transakcje w których brały udziały podmioty działające w tej samej branży.

  22 maja 2019, Maja
  Prowadzę profil sklepu online na Facebooku i nie mam z tego praktycznie żadnych zysków. Czy w social media da się sprzedawać?
  Marta Bizior
  Marta Bizior

  Odpowiedź na to pytanie jest nieco bardziej złożona. Przede wszystkim jeśli chcemy sprzedawać to trzeba sobie zadać pytanie czy nasza grupa docelowa / klienci to grupa, którą można znaleźć na Facebooku, Instagramie, Twitterze czy też na LinkedIn i tam skierować działania.

  Na pewno trzeba zdać sobie też sprawę, że jeśli chcemy sprzedawać np. na wspomnianym Facebooku, to jeśli nie pieniądze na obsługę dla agencji czy płatną reklamę, to na pewno powinniśmy zainwestować nasz własny czas. Prowadzenie profili w angażujący sposób wymaga od nas systematyczności, regularności ale i cierpliwości, a często o tym zapominamy. Do tego działania powinny być spójne z naszą usługą, produktem. Niestety jeszcze czasem zdarza mi się tłumaczyć, że angażujące prowadzenie profilu nie powinno się opierać na tzw. przypadkowym, „pożyczonym” z internetu lol contencie. Powinien iść za tym co najmniej jakiś pomysł, a dobrze jeśli idzie za tym strategia spójna z całym biznesem.

  W przypadku kiedy mamy budżet na działania płatne sprawa na pewno jest prostsza. Tutaj również jeśli nie chcemy bezsensu tracić pieniędzy, trzeba zaplanować działania w jakiejś perspektywie czasowej, ale na pewno dzięki kampaniom płatnym łatwiej dotrzeć do potencjalnych klientów. Facebook daje bardzo duże możliwości targetowania, więc jeśli wiemy w jakim wieku, jakiej płci, gdzie mieszka, czym się interesuje, jakie zachowania przejawia nasza grupa docelowa (klienci), można łatwo do nich dotrzeć z przekazem reklamowym.

  Ale chyba najważniejsze pytanie na początek powinniśmy postawić sobie nieco wcześniej, próbując się wczuć w rolę swojego potencjalnego klienta. Czyli po co klient miałby kupić ten produkt czy też skorzystać z naszej usługi? Jaką jego potrzebę spełniamy albo jaki problem rozwiązujemy? Social media są narzędziem do wspierania całej sprzedaży, ale nie rozwiążą problemu braku popytu na naszą ofertę.

  22 maja 2019, Tomasz
  Z kolega budujmy sklep internetowy - jaki język programistyczny mamy wybrać.
  Janusz Stanuch
  Janusz Stanuch

  Z punktu widzenia wyboru technologii należy zwrócić uwagę na koszty realizacji inwestycji oraz dostępność programistów. Bardzo istotna będzie również dostępność gotowych i sprawdzonych rozwiązań, których zastosowanie pozwoli jeszcze bardziej obniżyć koszty realizacji projektu i utrzymania aplikacji w przyszłości. Obecnie najpopularniejszym językiem programowania, w którym powstają rozwiązania e-commerce jest PHP. Proponuję zapoznać się z darmowym oprogramowaniem wordpress / woocommerce, prestashop oraz, w przypadku planowanej większej inwestycji, Magento. Wszystkie wymienione systemy napisane zostały z wykorzystaniem języka PHP.

  21 maja 2019, Janusz
  Jaki jest najlepszy sposób aby zweryfikować swój pomysł na biznes i jak to najlepiej finansować?
  Magda Nojszewska
  Magda Nojszewska

  Przy weryfikacji idei biznesowej nie ma jednoznacznej ścieżki postępowania, są różne podejścia do działania.
  Zdroworozsądkowa jest metoda małych kroków, które dadzą przestrzeń do testowania i nauki – zwłaszcza jeśli pomysł jest innowacyjny. W podejściu małych kroków przede wszystkim warto usystematyzować koncepcję w oparciu o analizę rynku / konkurencji, potrzeb klienta i opłacalności biznesu w oparciu o założenia kosztowo / przychodowe. Następnie zapytać klienta czy dany produkt / usługa w proponowanym przez nas modelu płatności są dla niego atrakcyjne – sposobów na zadanie takiego pytania jest sporo.

  21 maja 2019, Katarzyna
  Mam sklep internetowy i chciałem się dowiedzieć czy lepsza jest reklama adWords czy Facebook?
  Magda Nojszewska
  Magda Nojszewska

  Trudno jednoznacznie określić z którego kanału reklamowego / powierzchni reklamowej uzyskuje się skuteczniejsze efekty reklamowe. Efektywność działań zależy m.in. od sprzedawanego produktu, ścieżki transakcyjnej, grupy docelowej, działań konkurencji oraz celu, który chce się osiągnąć. Według mnie należy zrobić testy, które dostarczą danych do analizy i porównania. Warto też przemyśleć strategię łączenia obu kanałów reklamowych i traktowanie ich jako komplementarnych.

  Finansowanie to bardziej kwestia możliwości i atrakcyjności pomysłu biznesowego. Dla wielu biznesów nie jest to kwestią wyboru a konieczności. Trudno jest odpowiedzieć na tak postawione pytania bez szerszego kontekstu. Żeby pomóc potrzebuje więcej informacji.

  Zobacz więcej